02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv in naslov organa, ki je spre je sprejel ta katalog: Varstveno delovni center MURSKA SOBOTA
(krajše VDC Murska Sobota)
Trstenjakova ulica 69, 9000 MURSKA SOBOTA
Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Angela Benko Lang, dipl. org. in menedž. soc. dej. direktorica
Datum prve objave kataloga: Avgust 2006
Datum zadnje spremembe: Marec 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna na sedežu VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Sedež zavoda: Trstenjakova ulica 69, 9000 MURSKA SOBOTA
Telefon:
Telefaks:
02/ 522 36 40
02/ 522 36 52
Spletna stran: http://www.vdcms.si
Elektronski naslov: vdcms@siol.net
ID številka za DDV: SI 17110424
Matična številka: 1491407
Transakcijski račun: UJP 01100-6030309128
Podatki o ustanovitvi: VDC Murska Sobota je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom
štev. 570-03/ 99- 1 na seji dne 29.7.1999 in s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi VDC št. 570- 03 / 2001- 1 na seji dne 24. 5. 2001.
Podatki o registraciji: Okrožno sodišče v Murski Soboti
Registrski številka:
Sklep št. 1999/ 01286
Vložna številka: 1/ 02432/00
Osnovna šifra dejavnosti: 88.109
Prvi vpis v sodni register 18.01.2000
2.a Organogram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Varstveno delovni center Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za polnoletne osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Osnovne dejavnosti zavoda so:

   1. Dejavnost varstveno delovnih centrov:
   2. vodenje – defektološka rehabilitacija,
   3. varstvo in organizacija prevozov,
   4. zaposlitev pod posebnimi pogoji,
   5. zaposlitev na domu,
   6. opravljanje posebnih oblik priprav na zaposlitev,
   7. odločanje o namestitvi, premestitvi ali odpustu iz zavoda,
   8. gospodarska dejavnost v okviru javne službe, ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva varovancev: kooperantski program, lastni program;
   9. drugo socialno varstvo z nastanitvijo (institucionalno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb);
   10. druge socialne dejavnosti (osebna pomoč posamezniku, socialna oskrba na domu, pomoč družini na domu);
   11. Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
   12. Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
   13. Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, psihoterapija, delovna terapija, logopedija, dietetika);
          14. Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialno varstvenih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja

Komercialno dejavnost:

   – pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen,sadik
   – druge storitve za rastlinsko pridelavo
   – proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   – druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   – predelava čaja in kave
   – tkanje tekstilij
   – proizvodnja pletenin in kvačkanih materialov
   – proizvodnja lesene embalaže
   – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
   – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
   – proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
   – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
   – izdajanje revij in periodike
   – drugo tiskarstvo
   – knjigoveštvo
   – priprava za tisk
   – druge dejavnosti., povezane s tiskom
  in druge komercialne dejavnosti, ki so še navedene v Statutu zavoda.
Organi zavoda: 1. SVET ZAVODA
2. DIREKTOR
3. STROKOVNI SVET ZAVODA
Kot posvetovalno telo deluje tudi:
4. SVET UPORABNIKOV IN NJIHOVIH ZAKONITIH ZASTOPNIKOV
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 1. DNEVNO VARSTVO VDC Murska Sobota (UPRAVA),
Trstenjakova ulica 69,
9000 Murska Sobota
vdcms@siol.net
tel.: 02/ 522 36 40 Enota VDC Murska Sobota,
tel.: 02/522 36 44
fax: 02/522 36 52
enota.vdcms@siol.net
Vodja enote: Silva Felkar, spec. pedag.

2. ENOTA DNEVNO VARSTVO VDC GORNJA RADGONA

Ljutomerska cesta 28,
9250 Gornja Radgona
vdc.gornjaradgona@siol.net
tel.: 02/ 564 88 66
fax: 02/ 564 86 67
vodja enote: Polonca Lovrec univ. dipl. soc. del.

3. ENOTA DNEVNO VARSTVO VDC LJUTOMER

Slavka Osterca ul.2,
9240 Ljutomer
vdcms.ljutomer@siol.net
tel.: 02/ 584 94 80
fax 02/ 584 94 81
vodja enote: Metka Šmelc, univ. dipl. soc. del.

4. ENOTA DNEVNO VARSTVO VDC LENDAVA
Glavna ulica 73,
9220 Lendava
vdc.lendava@siol.net
tel.: 02/ 577 12 18
vodja enote: Liljana Novak, spec. pedag.

5. BIVALNA ENOTA VDC GORNJA RADGONA
Ljutomerska cesta 28,
9250 Gornja Radgona
bivalna.vdcgradgona@siol.net
Tel. 02/ 561 16 55
Vodja: Angela Benko Lang, dipl.org. in menedž. soc. dejav.

6. BIVALNA ENOTA VDC LENDAVA
Cankarjeva ulica 23,
9220 Lendava
bivalna.vdclendava@siol.net
tel.: 02/574 25 42
fax: 02/574 25 43
Vodja: Aleksandra Horvat, univ. dipl. soc.

7. BIVALNA ENOTA VDC LJUTOMER
Pogradje 1B,
9240 Ljutomer
vdc.podgradje@siol.net
tel: 08/205 33 12
fax: 08/205 33 13
Vodja: Aleksandra Horvat, univ. dipl.soc.del.

Organigram organa je dostopen na:
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Angela Benko Lang, direktorica,
Trstenjakova ulica 69,
9000 Murska Sobota
angela.benko.lang@siol.net
Tel.: 02/ 522 36 46
Mob.: 031/807 501
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa ter notranjih aktov
Državni predpisi – Zakon o zavodih,
– Zakon o socialnem varstvu,
– Zakon o socialnem vključevanju invalidov,
– Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic,
– Zakon o delovnih razmerjih,
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
– Zakon o splošnem upravnem postopku,
– Zakon o javnih naročilih,
– Zakon o izvrševanju proračuna RS,
– Zakon o požarni varnosti,
– Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu,
– Kolektivna pogodba za področje zdravstva in socialnega varstva,
– Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
– Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
– Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve,
– Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
– Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva,
– Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive,Večina navedenih aktov je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl#4.%20SOCIALA%20(SD)Vsi akti pa so dostopni na spletni strani Državnega zbora – sprejeti zakonodaja / zakoni in akti:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101in spletni strani Uradnega lista:
http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2

Predpisi lokalnih skupnosti

Proračun Mestne občine Murska Sobota, Proračun Občin: Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona, Črenšovci, Kuzma, Grad, Tišina, Radenci, Sveti Jurij, Videm, Veržej, Križevci, Izola, Apače, Velika Polana, Dobrovnik, Mestna Občina Ljubljana, (Sofinanciranje javnih del, sofinanciranje institucionalnega varstva, sofinanciranje športnih in rekreativnih dejavnosti za invalide)
Predpisi EU Dostopni na:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov VDC Murska Sobota ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov so dostopni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov 8. Sprejeti strateški in programski dokumenti:

15. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020,
16. Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju 2004 – 2006,
17. Program boja proti revščini in socialni izključenosti;8. Predlagani strateški in programski dokumenti:18. objavljeni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ zagotavlja svojim uporabnikom
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 9. POSTOPEK ZA SPREJEM V DNEVNO VARSTVO:

1.) PROŠNJO za sprejem ali premestitev v dnevno varstvo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu (prošnja_vodenje_varstvo_zaposlitev). Prošnjo je potrebno lastnoročno podpisati! V kolikor je uporabniku odvzeta poslovna sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik!
Prošnji je potrebno priložiti:

   – potrdilo o državljanstvu,
   – potrdilo o stalnem prebivališču, (ali na vpogled osebni dokument ob vložitvi se naredi zaznamek)
   – odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih,
   – odločba pristojnega organa ali so podaljšane roditeljske pravice oz. skrbništvo
           – zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga poda osebni zdravnik (če le-to ni razvidno iz dokazila iz prejšnje alineje),

2.) Če zavod prejme NEPOPOLNO PROŠNJO, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, je zavod ne obravnava.

3.) Zavod imenuje KOMISIJO ZA OBRAVNAVO PROŠNJE.
Če komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje. Komisija ob obravnavi prošnje tudi ugotovi, katera vrsta storitve oziroma oskrbe bo za uporabnika potrebna, glede na njegovo zdravstveno in socialno stanje, razvidno iz vloge za sprejem in prilog.

4.) Ko je v zavodu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

   – vrstni red po prispetju prošenj,
   – zdravstveno stanje uporabnika,
          – bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev, ter socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

5.) Zavod vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v zavodu zaradi sklenitve dogovora. Če se uporabnik ne odzove vabilu iz prejšnjega odstavka oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, zavod začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem.

6.) Če se uporabnik vabilu odzove ter izjavi, da želi biti sprejet v zavod, se z njim sklene pisni dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora. Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

10. POSTOPEK ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO VARSTVO:

1.) PROŠNJO za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu (prošnja_sprejem _institucionalno_varstvo). Prošnjo mora zakoniti zastopnik ali uporabnik lastnoročno podpisati! V kolikor je uporabniku odvzeta poslovna sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše le njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik!

Prošnji je potrebno priložiti:

   – potrdilo o državljanstvu,
   – potrdilo o stalnem prebivališču, ali zapis o vpogledu v osebni dokument.
   – odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih,
   – odločba pristojnega organa ali so podaljšane roditeljske pravice oz. skrbništvo
   – zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga poda osebni zdravnik (če le-to ni razvidno iz dokazila iz prejšnje alineje),
  – izjavo o načinu plačila storitve, ki jo podpiše uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik in v njej navede, v kakšnem obsegu bo sam plačeval storitev. Če bo za uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta za plačilo zaveže z izjavo, ki se priloži prošnji. V primeru, da uporabnik in njegovi svojci ne bodo sami v celoti plačevali storitve, ki jo potrebuje uporabnik, je potrebno pri pristojnem centru za socialno delo vložiti zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve.

2.) Če zavod prejme NEPOPOLNO PROŠNJO, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, je zavod ne obravnava.

3.) Zavod imenuje KOMISIJO ZA OBRAVNAVO PROŠNJE. Če komisija na podlagi popolne prošnje ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem v institucionalno varstvo, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo in ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje. Komisija ob obravnavi prošnje tudi ugotovi, katera vrsta storitve oziroma oskrbe bo za uporabnika potrebna glede na njegovo zdravstveno in socialno stanje, razvidno iz vloge za sprejem in prilog.

4.) Ko je na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

   – vrstni red po prispetju prošenj,
   – zdravstveno stanje uporabnika,
  – bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev, ter socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema. Upošteva se tudi dejstvo, ali zavod uporabniku že nudi storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

5.) Zavod vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v zavodu zaradi sklenitve dogovora. Če se uporabnik ne odzove vabilu iz prejšnjega odstavka oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, zavod začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem.

6.) Če se uporabnik vabilu odzove ter izjavi, da želi biti sprejet v institucionalno varstvo, se z njim sklene pisni dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora. Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

7.) V primeru institucionalnega varstva v VDC, CSD, na podlagi sklenjenega dogovora med zavodom in uporabnikom. O pravici do oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva izda odločbo pristojni CSD. Postopek je podrobneje opisan v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, ki je objavljen na strani :
http://www.gov.si/mddsz/doc/Pravilnik%20inst.%20varstvo-PB-20-3-2006.doc

11. POSTOPEK ZA PREMESTITEV

Premestitev se lahko opravi v okviru zavoda ali v drug zavod, in sicer na predlog uporabnika ali zavoda.

1.) Premestitev v drugo enoto na predlog uporabnika se opravi na podlagi zaprosila uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Zaprosilo uporabnika se lahko zavrne le, če premestitev ni možna zaradi prostorskih pogojev ali zaradi vrste storitve oziroma oskrbe, ki jo potrebuje uporabnik. Na podlagi zaprosila uporabnika se sklene dodatek k dogovoru oziroma izda odločba.

2.) Za premestitev v drug zavod na predlog uporabnika je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje zavoda, v katerega želi biti uporabnik premeščen!

3.) Premestitev v okviru zavoda, na predlog zavoda, se opravi na podlagi ugotovitve in predloga komisije, da je uporabnika zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve potrebno premestiti v del ali enoto zavoda, kjer je omogočeno izvajanje potrebne storitve oziroma oskrbe.

4.) Premestitev v drug zavod na predlog zavoda se opravi na podlagi ugotovitve in predloga komisije, da je uporabnika zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve potrebno premestiti v drug zavod, ki izvaja storitev oziroma oskrbo, ki jo uporabnik potrebuje, ali zaradi hujših kršitev hišnega reda. V tem primeru je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje zavoda, v katerega bo uporabnik premeščen.

Ko z uporabnikom ni mogoče skleniti dodatka k dogovoru iz prejšnjih alinej, zavod izda odločbo o premestitvi, dogovor, na podlagi katerega je bil uporabnik sprejet v zavod, pa se razveže.

12. POSTOPEK ZA ODPUST IZ ZAVODA

Uporabnika se lahko odpusti iz zavoda:

– na predlog uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika,
– zaradi prenehanja razlogov za vključitev,
– zaradi hujših kršitev hišnega reda in zlorabe opojnih substanc,
– zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora.

Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli brez obrazložitve razlogov vloži predlog za odpust. V primeru odpusta se dogovor sporazumno razveže ali izda odločba o odpustu.

Več o odpustu ter o premestitvi v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, objavljenem na strani :

http://www.gov.si/mddsz/doc/Pravilnik%20inst.%20varstvo-PB-20-3-2006.doc

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 

– Evidenca podatkov o uporabnikih storitev, njihovih svojcih, zakonitih zastopnikih, skrbnikih,

– Evidenca podatkov o kadru,

– Evidenca podatkov o plačah,

– Evidenca posameznikov na čakalni listi,

– Evidenca podatkov o partnerjih,

– Evidenca podatkov o dokumentarnem gradivu

 

2.h Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa – Informacije o javnih naročilih,

– Informacije o letnih poročilih,

– poslovnem in finančnem poročilu,

– poročilu o javnih naročil večje vrednosti,

– Informacije o sejnem gradivu Sveta zavoda

Notranji pravni akti: 13. Akt o ustanovitvi,

14. Statut VDC Murska Sobota,

15. Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z opisom del in nalog,

16. Hišni red dnevnega varstva,

17. Hišni red institucionalnega varstva,

18. Požarni red,

19. Pravilnik o varstvu pri delu – izjava z oceno tveganja,

20. Pravilnik o računovodstvu,

21. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,

22. Pravilnik o uporabi službenih vozil in notranji kontroli,

23. Merila in kriteriji za ugotavljanje osebnega dohodka na podlagi delovne uspešnosti,

24. Navodilo o postopkih oddaj javnih naročil male vrednosti,

25. Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov,

26. Pravilnik o uporabi informacijsko – komunikacijske tehnologije,

27. Druga interna navodila

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA
Načini dostopa do posameznih  informacij javnega značaja:

1. NEPOSREDEN DOSTOP:

OSEBNO:

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, Murska Sobota. Poslovne ure so vsak dan od ponedeljka do petka od 7. 00. do 15. ure. Nekatere informacije so na voljo tudi v brošurah.

DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI

(v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja); dostop v stavbo je mogoč z invalidskimi vozički.

PO ELEKTRONSKI POTI:

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na elektronski naslov.

2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE:

Zahtevo lahko vložite osebno, v tajništvu VDC Murska Sobota, in sicer pisno ali ustno na zapisnik, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je VDC Murska Sobota dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje.

Dostop do informacije, s katero razpolaga, lahko VDC Murska Sobota zavrne le, če obstoji kateri izmed razlogov, določenih v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavljen na : http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200651&dhid=82623

Takšni primeri so: tajni podatki; poslovne skrivnosti; osebni podatki, ki pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov; podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatki, pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in katerih razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Murska Sobota in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda.

V kolikor bo VDC Murska Sobota vaši zahtevi ugodil, pa vam bo zagotovil vpogled, prepis, ali posredovanje po elektronski pošti oziroma po telefaksu – odvisno od tega, kaj boste zahtevali.

USTNA ZAHTEVA:

Za posredovanje informacij javnega značaja SE LAHKO ZGLASITE pri osebi, odgovorni za posredovanja informacij javnega značaja, v poslovnem času na sedežu VDC Murska Sobota. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev VDC. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

PISNA ZAHTEVA:

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, Murska Sobota, ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, popolni naziv (firmo) pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo.

VDC Murska Sobota mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni.

Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vas bomo pisno pozvali, da jo dopolnite.

VDC Murska Sobota vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo iz razlogov, navedenih v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavljen na : http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200651&dhid=82623

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor pred Upravnim sodiščem.

ZAHTEVA, PODANA PO ELEKTRONSKI POšTI:

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski pošti, pri čemer se ta zahteva lahko obravnava kot pisna zahteva ali kot ustna zahteva. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.

Kdaj je elektronska zahteva enaka ustni ?

Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bomo vašo zahtevo obravnavali kot ustno zahtevo, kar pomeni da v primeru zavrnitve pritožba ne bo mogoča.

Kdaj je elektronska zahteva enaka pisni ?

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 98/04, ZEPEP-UPB1). Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overoviteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

3. DELNI DOSTOP:

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo VDC Murska Sobota vseeno poskusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili bomo kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije izbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Postopek za dostop do informacije javnega značaja: Je opisan že zgoraj in je v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05), objavljeni na:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389

4. STROšKOVNIK OZIROMA DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Zavod prosilcu ne zaračuna stroškov:

28. za vpogled v zahtevano informacijo,

29. za telefonsko posredovanje informacije,

30. za posredovanje informacije po elektronski pošti,

31. za posredovanje informacije preko telefaksa, če skupaj ne presega petih strani. Zaračuna pa naslednje stroške za posredovanje informacij:

32. poštnino,

33. stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije,

34. stroške za pretvorbo informacije iz elektronske oblike v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti tudi v fizični obliki,

35. stroške za pretvorbo informacije iz fizične oblike v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti tudi v elektronski obliki.

Stroške iz prejšnjega odstavka zaračuna zavod v skladu z II. odstavkom 19 člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05), ki je dostopna na:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389

Način plačila stroškov: V skladu z 20. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05), objavljeni na:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389

Cena in drugi pogoji ponovne uporabe informacij javnega značaja: V skladu z VIII. poglavjem Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05), objavljeni na:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov VDC Murska Sobota je do sedaj prejel naslednja najpogostejša vprašanja:

36. prosta delovna mesta

37. potek načrtovanih investicijah

38. številu prostih mest uporabnikov

39. datumi možnosti vključitve v zavod